Α' Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ – MUT SCREENING

Φορέας Χρηματοδότησης: Mastoscopia Α.Ε    www.mastoscopia.com

 

TAXINOMISIS: A multidisciplinary approach for the stratification of patients with carotid artery disease

Φορέας Xρηματοδότησης: EUROPEAN COMMISSION, DIRECTORATEGENERAL RESEARCH & INNOVATION Horizon 2020

 

Strategies to strengthen scientific excellence and innoVation capacIty for early diagnoSis of gastroOintestinal caNcers (vision)

 Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ BIOMEDICINSKE

CENTRUM SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED (MBC SAV) Horizon 2020

 

Establishing an algorithm for the early diagnosis and follow – up of patients with pancreatic neuroendocrine tumors. (NeXt)

Φορέας Χρηματοδότησης: ERA-NET

 

InteGRAtive analysis of tuMor, Microenvironment, immunitY and patient expectation for personalized response prediction in Gastric Cancer

Φορέας Χρηματοδότησης: ERA-NET