Α' Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική

VISION

Strategies to strengthen scientific excellence and innoVation capacIty for early diagnoSis of gastroOintestinal caNcers (vision)

         https://cordis.europa.eu/project/rcn/224231/factsheet/en

Αντικείμενο: Στρατηγικές για την ενδυνάμωση της επιστημονικής αρτιότητας και

καινοτομίας με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση των γαστρεντερικών καρκίνων

Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ BIOMEDICINSKE

CENTRUM SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED (MBC SAV) Horizon 2020

Aριθμός Σύμβασης: 857381

Γεωργιος Ζωγραφος,

Κωνσταντουλάκης Μανούσος (Επιστημονικός Υπεύθυνος)

Κατάκη Αγάπη (Υπεύθυνη Επικοινωνίας)

website : vision.sav.sk